گردشگران باد بهار جمعه 30 خرداد تنگه واشی

جمع دوستان هنگام صرف صبحانه 

مژه

مهرانا و باباش سوار اسب می شوند 

دوستان در تنگه اول

 

نیشخند

مهرانا خسته از اسب سواری و عبور از آب 

گردشگران باد بهار در دشت زیبای ساواشی 

بغل

با ما باشید شاد باشید 

لبخندلبخندلبخندلبخند