گردشگران باد بهار در باداب سورت 

جمعه 18 مهر ماه ساعت 5 صبح قرار بود حرکت کنیم  که با کمی تاخیر 5:30 حرکت کردیم  

بغل

صبحانه در رستوران پاسارگاد

نیشخند

 

گردشگران باد بهار و نیسان سواری

مهرانا و عمو ابوالفضل

 

 

چشمه آب شور باداب سورت

 

من و دوستای خوبم 

دختر نانازم مهرانا 

 

نیشخندبا ما باشید شاد باشید نیشخند