غار گل زرد در دشت زیبای لار هر ساله میزبان کوه‌ نوردانی است که قصد در نوردیدن ارتفاعات دماوند را دارند. سطح درون غار پوشیده از کربنات کلسیم است که با روشنایی فانوس کوه‌نوردان که بر آنها می‌تابد درخشندگی شگفتی را در غار جلوه می دهد. درون غار چندین حوضچة آب سرد، در فاصله‌های گوناگون از هم، وجود دارد. با آن که سطح غار دارای شیبی تند است ولی حرکت در آن بسیار آسان است.

غار گل زرددر دشت زیبای لار قرار دارد. سطح درون غار پوشیده از استالاکتیت ( چکیده ) و استالاکمیت ( چکنده ) است که به شکل قندیل هایی از سقف تا کف آن نمایان شده اند. همچنین سطح غار پوشیده از کربنات کلسیم است که با روشنایی چراغ های کوهنوردان که بر آنها می تابد درخشندگی شگفتی را در غار پدید می آورد. درون غار چندین حوضچه آب سرد در فاصله های گوناگون از هم وجود دارند. با آن که سطح غار دارای شیب تند است ولی حرکت در آن بسیار آسان صورت می گیرد.