درختان سرمایه های زمین هستند

کمی مهربانتر با آنها رفتار کنیم آنها احساس مارا احساس می کنند