سفری زیبا به دل کویر جندق

بازدید از نخلستانها - شنزارها - قلعه های قدیمی - شتر سورای - غروب آفتاب

سه روز و دوشب

اقامت در کاروانسرای هد- صبحانه ناهار شام - بیمه توریستی - وسیله نقلیه توریستی

 

 

22 تا 24 بهمن ماه 1392

هزینه 185000 هزار تومان

مهلت ثبت نام اول آذر ماه (واریز مبلغ 100000 هزار تومان به منزله ثبت نام است )

خندهبا ما باشید شاد شاد باشید خنده